Hur arbetar ni brottsförebyggande?

I juli 2023 träder den nya brottsförebyggande lagen i kraft. Enligt denna ska varje kommun ta fram en lägesbild över brottsligheten och utifrån detta ta ställning till behovet av åtgärder samt besluta om en åtgärdsplan. Kommunerna ska också ta ansvar för samordningen av det lokala brottsförebyggande arbetet och inrätta en samordningsfunktion.

Då barn och unga är en indikator över framtidens samhälle, som de också förväntas att både förvalta och bidra till, är det avgörande att förstå och uppmärksamma deras situation. Det är i detta skede möjligheten är som störst att påverka ett samhällsproblem som i dag kostar miljarder. Det brottsförebyggande arbetet bygger på att man utför orsaksanalyser av olika sammanhang, för att förstå vilka av dessa som leder till brottslighet. Men för att lägga resurserna på rätt insatser är det viktigt att allt brottsförebyggande arbete utgår från hur verkligheten faktiskt ser ut. Detta kunskapsbaserade arbetssätt handlar om att veta vad, varför och hur brottsproblem uppstår samt att analysera vilka tänkbara faktorer som kan leda till att ett brott sker. Hur samlar vi då in och analyserar den informationen på ett systematiskt och sanningsenligt sätt.

Ommej är en digital tjänst som möjliggör en förflyttning från en reaktiv behandling av psykisk ohälsa och avvikande beteende hos barn och unga, till ett tidigt och proaktivt förhållningssätt. Ommej skapar en sanningsenlig kartläggning av barnets tillvaro, från barnets perspektiv, vilket ger samhällsaktörer effektivare beslutsunderlag och ökad kvalitet på insatser. På så vis innebär en investering i Ommej ett systematiskt arbete för ett bättre socialt och ekonomiskt resultat över tid. Denna systematik ökar offentlig sektors kapacitet att omsätta politiska mål till verklighet, där målgruppen får bättre utfall medan samhällskostnader minskar.

Ommej ger verksamheter möjlighet att:

  • Erbjuda en digital tjänst, baserad på evidensbaserade risk- och resurs faktorer, där barn och unga på sitt sätt kan berätta hur de har det, vad de oroar sig för eller vill ha hjälp med
  • Tidigt identifiera barns risker och resurser på individ och gruppnivå
  • Ge rätt insatser i rätt tid
  • Samverka inom och mellan verksamheter
  • Åskådliggöra och stärka barnrättsperspektivet
  • Uppfylla kraven om systematisk uppföljning på individ-, grupp- och verksamhetsnivå
  • Följa upp insatser, projekt, grupper och enheter

Hur kommer er kommun organisera sig inför det brottsförebyggande arbetet?