Ommej hjälper verksamheter att låta barnens röst genomsyra det stöd som erbjuds!

Barnkonventionen, art 12, fastslår barns rätt att komma till tals och vara delaktig i alla frågor som rör dem. Samtidigt visar granskningar av FNs barnrättskommitté att Sverige haltar och att många kommuner och verksamheter saknar strukturerade riktlinjer för att arbeta barnrättsbaserat. Ett barnrättsperspektiv innebär att både enskilda medarbetare och hela verksamheten arbetar strategiskt för att säkerställa barnets rättigheter i de åtgärder och beslut som rör barnet. Har din verksamhet en strategisk plan för ett hållbart arbete med att förvalta barns delaktighet och inflytande?

Ommej har utvecklat två nya verktyg som möjliggör att verksamheters arbete med delaktighet och inflytande kan utvärderas genom att låta barnens röst genomsyra det stöd som erbjuds. Utöver en indikation av barn och ungas relation och interaktion med personal, mäter instrumenten även upplevd delaktig och inflytande i samband med besök och insatser samt upplevd effekt av de stöd och insatser som erbjuds. Genom att med jämna mellanrum låta barnet göra en skattning kan man utvärdera om den hjälp som erbjuds faktiskt leder till förändring och är till hjälp för det enskilda barnet. På gruppnivå blir det ett betydelsefullt underlag för att systematiskt utvärdera bland annat effekten av de insatser er verksamhet erbjuder.

Exempel på frågor som kan besvaras genom dessa instrument är:

  • Hur vet vi att det stöd / insats / behandling som barnet får ta del av, är till hjälp?
  • Hur kan vi veta om olika stöd / insatser / behandling också bidrar till en förändring i barnets vardag?
  • Vad tycker barnet / barnen om hur de professionella bemöter och arbetar?
  • Hur många barn uppfattar att de är delaktiga i beslut som rör dem på vår enhet?
  • Hur många barn i vår förvaltning tycker att vi vuxna förstår vad som är viktigt för dem?