Kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck

Mäns våld mot kvinnor, våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck är allvarliga samhälls- och folkhälsoproblem som medför stort lidande för dem som utsätts och måste bekämpas på flera olika sätt. Den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor innebär en långsiktig och omfattande satsning för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. Alla vuxna som arbetar med barn och unga ska uppmärksamma tecken på våld. Det kan betyda att identifiera flickor som utsätts för våld eller förtryck men också att upptäcka de pojkar och män som behöver hjälp med att upphöra med att utöva våld eller förtryck. 

Riskfaktorer är egenskaper, händelser, förhållanden eller processer som ökar sannolikheten eller risken för ett visst utfall – i detta fall hedersrelaterat våld och förtryck. Skyddsfaktorer är egenskaper, händelser, förhållanden eller processer som minskar sannolikheten eller risken för ett visst utfall – i detta fall hedersrelaterat våld och förtryck. Risk- och resursfaktorer har en kumulativ effekt, det vill säga att en riskfaktor ökar risken för ytterligare riskfaktorer och så vidare, och detsamma gäller för skyddsfaktorer. Dessutom är risken för exempelvis ett normbrytande beteende större ju fler riskfaktorer som förekommer i relation till antalet skyddsfaktorer (och vice versa).

Ommej identifierar risk- och skyddsfaktorer i olika former av hedersrelaterat våld och förtryck både för offer och förövare samt om en vet någon annan i sitt umgänge som blir utsatt för följande: 

Uppfostringsstrategier som skuld, skam, ignorering, låsas in, inte få mat etc. 

Begränsningar (begränsas eller begränsa) i vardagen rörande klädsel, umgänge och rörelsefrihet till begränsningar i skol-och fritidsaktiviteter. Frånvaro av vuxna stödpersoner utanför familjen.

Skola deltar inte på alla lektioner, skolk, ökad frånvaro. Utåtagerande beteende, koncentrationssvårigheter, kompisrelationer. 

Kontroll (bli kontrollerad och/eller vara utövare av kontroll) av mobil, dator och sociala medier, val av vänner, pojkvän, flickvän, syskon, sexuella kontakter och annat umgänge, utseende, klädsel deltagande av religiösa högtider, fritidsaktiviteter och sociala sammanhang.  Ökat ansvar för hemarbete, dölja/hemlighålla sexuell läggning eller könsidentitet, inte bli accepterad för sin sexuella läggning eller könsidentitet. Risk för bortgifte eller att man vet att någon annan riskerar eller utsätts för ovanstående, om man bär hemligheter, upplevelse av trygghet i familjen. 

Psykiatriska och somatiska diagnoser och symptom, Depression, självmordstankar, stress, ångest, sömn, huvudvärk, magvärk, illamående etc. 

Våld, (utsätta eller utsätts) för fysisk, psykisk, ekonomiskt, latent eller digitalt våld, rädd för att dö. 

Lagöverträdelser, olika kriminella handlingar och debutålder, kontakt med polis och kvinnosyn. 

  • Om risk förekommer följs dessa av frekvens kopplat till allt ovan. 
  • Om risk förekommer följs dessa av fråga om barnens/ungdomen upplever oro och/eller önskar hjälp kopplat till allt ovan. 

Referenser 

Multiutsatta barn – om barn som utsatts för flera typer av barnmisshandel. Carolina Jernbro och Åsa Landberg. Stiftelsen Allmänna Barnhuset. 2020

Heder fanns ju i familjen men vi var inte extrema i det, Intervjustudie med kriminalvårdsklienter med hedersrelaterad våldsbrottslighet. Kriminalvården. 2020

Våga göra skillnad, en vägledning för skydd, stöd och rehabilitering av unga som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck och/eller som riskerar att bli gifta mot sin vilja eller som har blivit gifta mot sin vilja. Länsstyrelsen Östergötland. 2010

Bedömning av hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i nära relationer. Stöd till socialtjänst och hälso och sjukvård. Socialstyrelsen. 2021

Att möta barn som kan vara  utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck . Till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen. 2021

Skolverket, Hedersrelaterat våld och förtryck, Skolans ansvar och möjligheter. 2021

Rädda barnen, rapport. Allt jag inte får göra – unga om hedersrelaterat våld och förtryck. 2021  

Jämställdhetsmyndigheten, rapport. Förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck, Riktat till pojkar och unga män i Sverige – utvärderingsforskning och praktik. 2021

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. Det kommer ungefär en gång i månaden och innehåller tips om webbinarier, intressanta initiativ och nyheter i Ommej.    Om du anmäler dig till nyhetsbrevet godkänner du att vi lagrar dina uppgifter och får kontakta dig i marknadsföringssyfte.