Frågor om våld i ungas nära relationer

För att förstå och hantera våld i parrelationer behöver man ta hänsyn till både individuella faktorer, såsom psykisk ohälsa, personlighetsstörningar och beteendeproblem, och sociala faktorer, såsom uppväxtmiljö, tidigare erfarenheter av våld och våldsbeteenden, och normativa föreställningar om kön och våld.

Det är också viktigt att ta hänsyn till maktförhållanden och ojämlikheter mellan könen, eftersom våld i parrelationer ofta är ett uttryck för ojämlika maktrelationer mellan män och kvinnor. Genusteoretiska perspektiv pekar på att normativa föreställningar om maskulinitet och femininitet, könsroller och sexualitet kan bidra till våld i parrelationer.

Sammanfattningsvis är våld i parrelationer ett komplext fenomen som kan ha många olika förklaringsmodeller och riskfaktorer. För att förebygga och hantera våld i parrelationer är det viktigt att ha en holistisk och mångsidig strategi. Detta inkluderar att titta på både individuella och sociala faktorer, och att arbeta för att förändra normativa föreställningar om våld i samhället samt utveckla insatser och strategier som tar hänsyn till dessa faktorer. Det är viktigt att påpeka att alla former av våld är oacceptabla och kan orsaka allvarliga fysiska och psykiska konsekvenser för offret.

Det är viktigt att kartlägga våld i nära relationer hos ungdomar dels för att hjälpa till att identifiera de som är utsatta för våld och att ge dem rätt stöd och hjälp. Dels för att bidra till att förebygga våld i framtiden genom att ge ungdomar kunskap om friska relationer och hur man hanterar konflikter på ett positivt sätt. Vuxna, inklusive lärare, föräldrar, vårdnadshavare, ungdomsarbetare och hälso- och sjukvårdspersonal, spelar en viktig roll i att identifiera och hantera våld i nära relationer hos ungdomar. Det är viktigt att skapa en trygg och öppen miljö där ungdomar känner sig bekväma att tala om eventuellt våld de utsätts för eller utsätter någon annan för.

Ommej identifierar risker inom följande typer av våld och samtliga områden berörs utifrån offer och förövarperspektiv vilket granskats av MÄN och Killar.se.  

Hot om våld – förnedring, sprida ”outa” på nätet, berätta för föräldrar, gör någon personen tycker om illa, hot om att göra slut och hot om sexuellt våld.  Om någon en känner blir utsatt för detta. 

 • Om risk förekommer följs dessa av frekvens kopplat till allt ovan. 
 • Om risk förekommer följs dessa av fråga om barnens/ungdomen upplever oro och/eller önskar hjälp kopplat till allt ovan.

Fysiskt våld – slag, knip, putta, kasta saker.  Om någon de känner blir utsatt för detta. 

 • Om risk förekommer följs dessa av frekvens kopplat till allt ovan. 
 • Om risk förekommer följs dessa av fråga om barnens/ungdomen upplever oro och/eller önskar hjälp kopplat till allt ovan. 

Sexuellt våld – hot eller utpressning för sexuella saker, olika former av sexuellt våld, tvingade sex. Olika coping strategier för att stå ut. Våldsamt umgänge, sexuell förnedring.  Om någon en känner blir utsatt för detta. 

 • Om risk förekommer följs dessa av frekvens kopplat till allt ovan. 
 • Om risk förekommer följs dessa av fråga om barnens/ungdomen upplever oro och/eller önskar hjälp kopplat till allt ovan. 

Psykiskt våld – Kontrollerande beteende – övervakar, kontrollerar konton, sociala medier, bestämmer umgänge, utseende och klädsel, sms:ar ringer oavbrutet, kräver snabbt svar. Kränker, förolämpar inför andra mig fula ord, svartsjuka.  Om någon en känner blir utsatt för detta. 

 • Om risk förekommer följs dessa av frekvens kopplat till allt ovan. 
 • Om risk förekommer följs dessa av fråga om barnens/ungdomen upplever oro och/eller önskar hjälp kopplat till allt ovan. 

Digitalt våld –  Använder den andres sociala medier mot dennes vilja, sprider saker på nätet, kontrollerar sociala medier, sprider saker på nätet. GPS /övervakning.  Om någon en känner blir utsatt för detta. 

 • Om risk förekommer följs dessa av frekvens kopplat till allt ovan. 
 • Om risk förekommer följs dessa av fråga om barnens/ungdomen upplever oro och/eller önskar hjälp kopplat till allt ovan. 

Referenser

BRÅ. Våld i ungas parrelationer. 2021

BRÅ. Brott i nära relationer bland unga. 2018

BRÅ. Våld i ungas parrelationer. 2021

Korkmaz et al. Youth intimate partner violence : prevalence, characteristics, associated factors and arenas of violence. 2020

Korkmaz. S. Youth Intimate Partner Violence in Sweden : Prevalence and Young People’s Experiences of Violence and Abuse in Romantic Relationship. 2021

RFSL Stödmottagning. Kunskap och erfarenheter av arbete med våldsutsatta hbtq-personer. 2018) 

Ovesen. Intimate partner violence and help-seeking in lesbian and queer relationships. Challenging recognition. 2021

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. Det kommer ungefär en gång i månaden och innehåller tips om webbinarier, intressanta initiativ och nyheter i Ommej.  Om du anmäler dig till nyhetsbrevet godkänner du att vi lagrar dina uppgifter och får kontakta dig i marknadsföringssyfte.