Kartläggningar

Ommejs skräddarsydda kartläggningar hjälper verksamheter och kommuner att tidigt identifiera risk- och resursfaktorer som påverkar barns och ungas hälsa och utveckling.

Det kan inkludera problematisk skolfrånvaro, psykisk ohälsa, normbrytande beteende och utanförskap. Genom att analysera dessa faktorer får verksamheter en djupare förståelse för gemensamma behov och utmaningar, vilket är avgörande för att utveckla hälsofrämjande, individanpassade och effektiva stödåtgärder.

man and woman sitting on chairs

Såhär kartlägger du i sex steg

Såhär kartlägger ni i sex steg

Step 1

Definiera grupper och fokusområde

Kommunen eller verksamheten definierar elevgruppen/ grupperna samt vad vilket fokusområde man vill kartlägga. Ni har även möjlighet att formulera egna frågor som ska ingå i kartläggningen.

step 2

Skapa kod

Ni får en unik inbjudningkod (tex ABC-123) för respektive grupp, samt informationsmaterial att dela ut.

Step 3

Informera elever

Ni informerar elever och vårdnadshavare med Ommejs informationsmaterial.

Step 4

Planera tid

Ni planerar och avsätter tid i elevernas schema för att svara i Ommej.

Steg 5

Sammanställning av data

Ommej sammanställer data över identifierade risk- och resursfaktorer kopplat till ert fokusområden samt en analys över eventuella samband.

Steg 6

Presentation och fortsättning

Ommej presenterar resultatet av kartläggningen både muntligt och skriftligt. Ommej samarbetar även med flera experter som erbjuder en skräddarsydd föreläsning samt ger förslag på åtgärder.

[bold_timeline_item_button title=”Expand” style=”” shape=”” color=”” size=”inline” url=”#” el_class=”bold_timeline_group_button”]

Genom att automatisera datainsamling och analys är Ommejs kartläggning en effektiv lösning för skolor, kommuner och andra verksamheter som möter stora grupper av barn. Tjänsten värnar om barn och ungas integritet genom anonym datahantering samtidigt som den ger verksamheter och kommuner flexibilitet att anpassa och presentera data på olika nivåer, exempelvis per klass, årskurs, skola  etc.

Verksamheter kan även integrera sina egna anpassade frågor i kartläggningen, vilket gör verktyget ännu mer anpassat efter specifika behov. Ommej hjälper även till med att utforma handlingsplaner baserat på resultaten från kartläggningen och samarbetar med olika aktörer för att erbjuda specialutbildningar och föreläsningar som riktar sig till elever, skolpersonal och vårdnadshavare. Detta bidrar till en omfattande och målinriktad åtgärdsplan.

För skolor som har licenser för Ommej-tjänsten, kan skolpersonal och elevhälsa, med elevernas godkännande, få tillgång till enskilda barns berättelser och önskemål om stöd. Detta sparar tid och resurser för elevhälsan samtidigt som det stärker möjligheten att ge riktat stöd och främjar en mer inkluderande och hälsosam skolmiljö för alla elever.

Boka ett möte med oss

Om du föredrar det kan du hitta en tid som passar dig och boka ett digitalt möte direkt!

Funktioner i verksamhetssystemet

Rapportvy

När ett barn delar sin berättelse sammanställs svaren i en rapportvy där det blir tydligt vad barnet oroas över och var hjälp behöver sättas in.

Läs mer >

Vårt Samtal

Genom Vårt Samtal får vuxna stöd i att enklare hjälpa barn och unga att känna sig sedda, hörda och förstådda i samtalet.

Läs mer >

Moodcheck

Barnet dokumenterar sitt humör och sina känslor som sedan sammanställs i en graf, vilket ger en tydlig överblick över barnets mående.

Läs mer >